Cuộc sống của đồng bào vùng cao nguyên đá khởi sắc nhờ “hồ treo”