Xây dựng Châu Hương Viên trở thành điểm sinh hoạt thơ ca xứ Huế