Ra mắt tập di cảo của Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - 'Anh hùng còn chi'