Tìm về Ngôi nhà di sản, thưởng thức món trà đậm bản sắc Việt