Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk: Thắt chặt khối đại đoàn kết