Phát triển kinh tế xanh để nâng sức cạnh tranh cho nông sản