Các luật liên quan đến bất động sản có hiệu lực kéo giảm giá chung cư