Phê duyệt thông tin đấu thầu Trạm nghỉ tuyến Vân Phong - Nha Trang