TP Hồ Chí Minh kiến tạo lợi thế mới thu hút các nhà đầu tư chiến lược - Bài 2: Giải mã nguyên nhân